Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van PitPoint clean fuels (in deze verklaring “PitPoint” genoemd). Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt PitPoint uw persoonsgegevens.

PitPoint acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij PitPoint veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

WAAROM HEEFT PITPOINT EEN PRIVACYVERKLARING?

Wij hebben in deze Privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u de website van PitPoint bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met PitPoint worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en verstrekken van gegevens aan derden.

WAAROP IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die PitPoint van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van zijn dienstverlening.

VAN WIE VERWERKT PITPOINT PERSOONSGEGEVENS?

Van alle personen met wie wij contact hebben of die de website van PitPoint bezoeken, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van PitPoint. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of zakenpartners van PitPoint.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven. Zo weten zij precies hoe PitPoint omgaat met hun persoonsgegevens.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is PitPoint, gevestigd aan de Gelderlandhaven 4 (3433 PG) in Nieuwegein. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

WAARVOOR GEBRUIKT PITPOINT UW PERSOONSGEGEVENS?

PitPoint mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

uw toestemming;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om ernstig gevaar voor uw gezondheid te voorkomen; en
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van PitPoint, waarbij uw belang niet prevaleert.

PitPoint verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van de uitvoering van de volgende activiteiten:

OM EEN RELATIE MET U TE KUNNEN AANGAAN

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, camera’s en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Ook hebben wij uw naam nodig om uw betalingen te kunnen doen. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven, bijvoorbeeld in het kader van het betalingsverkeer.

OM UW EN ONZE BELANGEN TE BESCHERMEN

Om uw en onze belangen te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

OM ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE ONTWIKKELEN EN TE VERBETEREN

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product of over onze dienstverlening.

VOOR PROMOTIE- EN MARKETINGDOELEINDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet (meer) benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit laten weten aan PitPoint. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kan PitPoint u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

OM OVEREENKOMSTEN MET LEVERANCIERS EN ZAKELIJKE KLANTEN AAN TE GAAN EN UIT TE VOEREN

Als u voor uw werk contact hebt met PitPoint, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om te kunnen vaststellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen of om u toegang te kunnen geven tot ons kantoor. Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten, zoals voor het sluiten van een overeenkomst en voor het onderhouden van onze relatie met klanten. Zo leggen wij bijvoorbeeld de naam en adresgegevens van een klant of zijn vertegenwoordigers vast en passen wij bij wijziging deze gegevens aan. Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.

OM WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Wij t- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten gegevens over u door te geven aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder, bijvoorbeeld aan de belastingdienst, de Privacycommissie of de FOD Economie. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

VOOR ONZE BEDRIJFSVOERING

Wij vinden het belangrijk en noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.

VOOR ARCHIEFDOELEINDEN

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

HOE GAAT PITPOINT MET UW PERSOONSGEGEVENS OM?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft PitPoint een beleidsdocument opgesteld.

TOEZICHT OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De regels over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Privacywet, die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacycommissie ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. De contactgegevens van de Privacycommissie zijn:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 0032 (0)2 274 48 00
Fax 0032 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.com

VEILIG

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft PitPoint passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen willen wij ook dat binnen PitPoint niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het, voor de uitvoering van hun werkzaamheden, noodzakelijk is dat ze toegang hebben.

MELDEN VAN INCIDENTEN

Mocht onverwachts blijken dat er toch iets fout is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of als wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Privacycommissie. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

VERTROUWELIJK

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van PitPoint is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door PitPoint zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

PitPoint bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

PitPoint kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent PitPoint zijn medewerking.

DOORGEVEN VAN UW GEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

PitPoint zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

PERSOONLIJK CONTACT MET PITPOINT

Veel contacten tussen u en PitPoint verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen wij vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

OP VERSCHILLENDE MANIEREN CONTACT

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via pitpoint.nl contact met PitPoint. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt er ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan van u komen, maar ook van PitPoint. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door PitPoint worden verwerkt, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

BELLEN MET PITPOINT

Als u ons belt of wij u bellen, kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

BEZOEK AAN DE WEBSITE VAN PITPOINT

Als u onze website bezoekt, registeren wij uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

WAT DOEN WIJ MET UW IP-ADRES?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres, ook als u op internet gaat met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet op internet gaan. PitPoint houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

WAT DOEN WIJ MET UW BEZOEKGEGEVENS?

Op de websites van PitPoint worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen wij de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Wij registreren ook hoe bezoekers door de website van PitPoint klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

WAT DOEN WIJ MET COOKIES?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn.

Via onze website wordt er een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wanneer PitPoint persoonsgegevens van u verwerkt, hebt u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

WIJ BRENGEN U OP DE HOOGTE ALS WIJ PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN

PitPoint verstrekt voor de verwerking van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u hebt en hoe u daar invloed kunt op uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

INZAGE IN UW GEGEVENS

Bent u klant van PitPoint en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht op inzage’. Wij verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

RECHT OP RECTIFICATIE

U hebt het recht gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook hebt u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

RECHT OP GEGEVENSWISSING

Daarnaast hebt u het recht bepaalde gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat wij verplicht (kunnen) zijn bepaalde gegevens van u te bewaren.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken of wijzigen. Dat is het geval als u de juistheid van de gegevens betwist, als u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door PitPoint onrechtmatig is.

RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PitPoint als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, hebt u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

INSTELLEN KLIKGEDRAG

Als u niet wilt dat PitPoint uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen via deze link.

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

PitPoint kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 1 januari 2017.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

PitPoint clean fuels
MC Square Offices
Schalienhoevedreef 20T
2800 Mechelen

Tel. 015 – 796 735
info@pitpoint.be